Step 1 - Punuan ang Delivery Providers Registration Form

Step 2 - Kapag pasado sa verification, makakatanggap ka ng text o email mula sa amin para sa susunod na hakbang.